مرکزآدرستلفن1تلفن2تلفن3تلفن4
مرکز ثبت نام پسرانطالقانی شمالی نرسیده به آزادگان ابتدای خیابان مدنی ساختمان قلم چی آموزشگاه پژوهندگان علم026324074630910041041002691014141
مرکز ثبت نام دخترانطالقانی شمالی نرسیده به آزادگان روبروی برج یادمان آموزشگاه سلاله026324074630910041041002691014141

[wpforms id=”339″]